Preaload Image

El Consell Escolar és l’òrgan consultiu col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa, i exerceix les seves funcions respectant els drets de les famílies, del professorat, alumnat, personal d’administració i serveis i de la institució titular (Reg. Art. 33)

El Consell Escolar es reunirà, ordinàriament, un cop al trimestre de cada curs escolar, i sempre que el Director Pedagògic ho cregui oportú; i també a proposta del Director Titular o de dos terços dels Membres del Consell (Reg. Art. 37).