Preaload Image

La nostra mentalitat internacional, un dels pilars bàsics del nostre projecte educatiu, fa que una de les nostres prioritats sigui l’aprenentatge de l’anglès com a llengua vehicular, així com altres llengües estrangeres, que els alumnes podran triar com a assignatura optativa dins el currículum de l’ESO, com és el cas de Francès, o bé com a activitat extraescolar, com és el cas del Xinès.

Sigui quin sigui l’idioma triat pels nostres alumnes, el Col·legi els donarà l’oportunitat de d’examinar-xe per a aconseguir títols amb reconeixement oficial per part de la University of Cambridge (anglès), Alliance Française, i l’Institut Hang Ban (youth Chinese Test).

Aquests exàmens certifiquen el seguiment i la consecució dels objectius previstos als diferents programes lingüístics.

Tant en el cas de l’anglès com del francès, prepararem i aconsellarem als nostres alumnes sobre quin examen és el més adient d’acord amb el seu nivell i la seva necessitat: