Preaload Image

Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil és vital per al desenvolupament dels alumnes a nivell emocional, afectiu, lingüístic, social i cognitiu. Per això treballem per a oferir-los un entorn familiar i acollidor en el que se sentin acollits i segurs, alhora que els oferim un ampli ventall de possibilitats experimentals, manipulatives i cognitives, amb l’objectiu de despertar el seu interès en el món del coneixement, tenint especialment en compte la creativitat, la immersió lingüística, la psicomotricitat i la música. En definitiva, volem cimentar una base sòlida per a les etapes futures.

La nostra etapa d’Infantil es caracteritza pel nostre programa trilingüe. Mitjançant el joc, la música i l’art, els nostres alumnes aprenen a comunicar-se en anglès i a tenir una actitud positiva envers altres cultures i l’adquisició d’altres llengües. El nostre objectiu és que els nostres alumnes facin un ús natural de l’anglès, alhora que continuen desenvolupant les seves habilitats en les altres llengües maternes. Per a aconseguir-ho, la immersió en anglès abasta la meitat de l’horari escolar.

Llegir més...

A Saint Nicholas School entenem que cada alumne és veritable protagonista del seu coneixement, alhora que els mestres són guia per al seu desenvolupament i formació. Per tal de fomentar la individualitat de cada un, des del Departament Psicopedagògic posem en marxa el Programa d’Intel·ligències Múltiples, per descobrir i acompanyar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, que és únic i diferent per a cada individu.

La nostra familiaritat, un dels eixos principals del nostre projecte, es farà més marcada, si escau, durant l’etapa d’Infantil, fomentant una estreta relació entre família i Escola, per tal d’acompanyar l’alumne en el seu procés d’adaptació i creixement, i de tenir una cura especial per al seu desenvolupament emocional.

Llegir menys...

Educació Primària

Com a l’etapa anterior, el nostre projecte pedagògic es fonamenta en una metodologia de treball que té la base en el coneixement de les intel·ligències múltiples, i en la necessitat de desenvolupar en l’alumne la intel·ligència emocional.

A l’Educació Primària ja comencem a treballar amb cada alumne les habilitats i competències més enllà dels coneixements d’àrea que sabem necessitaran en el futur, com són el treball en equip, la responsabilitat, el pensament crític, o la capacitat de lideratge i iniciativa, i la consciència social.

Alhora, els acompanyem per potenciar les seves capacitats físiques i intel·lectuals, i per a desenvolupar altres valors i hàbits que els ajudaran en el seu desenvolupament al llarg del anys escolars, com ara les tècniques d’estudi i les pautes de comportament a l’entorn escolar.

Durant l’etapa de Primària, la més llarga de tota l’escolaritat, es posaran les bases de la personalitat i dels valors de cada un dels nostres alumnes, i per tant, per a les etapes posteriors. És per això que pararem especial atenció en el desenvolupament de cada un dels nostres alumnes, des de una vessant acadèmica, humana i espiritual.

Educació Secundària

Durant l’etapa de Secundària preparem els nostres alumnes per al seu camí cap al Batxillerat. És una etapa en la qual ens centrarem a formar-los en la responsabilitat i l’autonomia, així com en l’esperit crític envers ells mateixos i envers els altres i els esdeveniments que envolten la seva vida i la realitat social.

Els anys de Secundària seran vitals en refermar els hàbits d’estudi i treball que els alumnes hauran adquirit durant l’etapa de Primària. És per tant, un moment valuós per continuar formant-los en l’autodisciplina con confereixen l’art i l’esport, i arribar a considerar ambdues destreses com a alternativa al seu temps d’oci, ja que durant els anys de l’adolescència es posen les bases de futurs hàbits de vida.

D’igual manera, motivem els nostres alumnes en la consolidació de la responsabilitat social mitjançant el nostre Programa de Participació Social. Així com a l’etapa de Primària, l’Escola és una guia en la iniciació de l’esperit solidari i en la manera de canalitzar-ho, a la Secundària busquem que els alumnes ho facin des del seu compromís i motivació personals, alhora que els ajudem en la materialització i coordinació d’iniciatives personals i de grup.

Llegir més...

 

Per les pròpies exigències del currículum acadèmic, a l’etapa de Secundària, els alumnes hauran de prendre les seves primeres decisions amb respecte de les assignatures i itineraris que configuraran els seus futurs estudis. És un moment, doncs, en el qual els guiarem i acompanyarem en aquesta orientació mitjançant el Mentoring Educatiu i les proves d’autoconeixement i actituds del Departament Psicopedagògic, ambdues accions enmarcades dins el Programa Augere. El Mentoring és una pràctica conversacional i relacional entre el mentor i el mentee (alumne), que ofereix recursos i eines a nivell individual per a que els alumnes afrontin de manera satisfactòria els processos formatius i la presa de decisions relacionats amb les transicions acadèmiques i els seu futur professional.

Llegir menys...

Batxillerat

L’objectiu principal a l’etapa de Batxillerat de Saint Nicholas School és el d’orientar els nostres alumnes en la seva futura projecció personal i professional i guiar-los i assessorar-los en les seves inquietuds relacionades amb la seva vocació i futurs estudis.

Entenem que l’alumne de Batxillerat es troba davant una de les decisions més importants de la seva vida: triar uns estudis universitaris, una decisió que requereix d’una maduresa, una seguretat o un autoconeixement que no tots els alumnes tenen.

Per tant, un dels nostres objectius principals és treballar aquest aspecte des de dos àmbits diferents. Primer, amb un Programa de Mentoring, que ofereix els alumnes els recursos i les eines necessaris per a afrontar els seus processos formatius, i la presa de decisions relacionada amb les transicions acadèmiques i la seva futura vida sociolaboral d’una manera autònoma i responsable. D’altra banda, promovent el seu creixement personal a través d’un seguiment de coaching individual que garantirà l’èxit en aquesta i altres decisions futures.

I tot amb l’objectiu que els nostres alumnes trobin el grau universitari més adient amb els seus desitjos i vocació professional; alumnes d’avui amb una passió i una vocació per formar part del món de demà, i amb el repte de canviar-lo aportant les seves capacitats i riquesa personal.
A Saint Nicholas School els nostres alumnes poden cursar les següents modalitats de Batxillerat:

 • Tecnològic
 • Científic
 • Biosanitari
 • Empresarial
 • Social
 • Humanístic

Les assignatures escollides per a cada una d’aquestes modalitats han estat pensades per a permetre l’accés al major nombre de graus, tant a les universitats catalanes, com a nivell nacional.

A més, oferim als nostres alumnes el Batxillerat Dual, un Diploma que es pot cursar paral·lelament als estudis de Batxillerat nacional, amb unes matèries que es cursen online i íntegrament en anglès.

L’avantatge de cursar el Diploma Dual, és que els alumnes obtindran dues titulacions simultàniament:

 • El Batxillerat LOMCE
 • El Batxillerat Nord-Americà (High School Diploma)

Aquest High School Diploma està reconegut en tots els estats dels EEUU, i a les seves universitats.

Els alumnes que triïn cursar el Diploma Dual, tindran un tutor a l’Escola que els acompanyarà en els seus estudis i presentació de treballs, i un tutor assignat a Academica International Studies, l’entitat encarregada de fer la convalidació del batxillerat Nord- Americà.

En acabar l’etapa de Batxillerat, tots els nostres alumnes viuran l’aventura professional del Work Experience, un projecte emmarcat dintre el nostre Programa Pre-Universitari, gràcies al qual faran una estada de dues setmanes a una empresa o institució en la que seran testimonis directes de la professió a la que volen accedir mitjançant els seus estudis universitaris. El Work Experience comporta un horari real, unes tasques assignades, i un mentor que farà el seguiment i donarà el feedback sobre la seva “feina” un cop concloguin les pràctiques.

En resum, en acabar la darrera etapa d’escolaritat al Col·legi, busquem que els alumnes Saint Nicholas busquin superar-se cada dia per a donar el millor de si mateixes en la seva feina, en el seu entorn més proper, i en la societat. És a dir, un alumne feliç, preparat per a la vida i motivat per millorar el món, que es caracteritzi pels següents trets:

 • Es coneix a si mateix, té una passió per la vida i basa les seves decisions en objectius raonables i equilibrats.
 • Treballa en equip, sap defensar una idea en públic i gestionar les seves emocions.
 • Té motivacions intel·lectuals i és un pensador crític i creatiu.
 • És solidari i el servei envers els altres és part de la seva quotidianitat. Està compromès amb el món que l’envolta.
 • Ha estat en contacte amb el món de l’art, en el qual destaca en alguna disciplina i practica almenys un esport amb assiduïtat.
 • Domina tres o més llengües i té una bona estructura mental.
 • Coneix altres cultures, ha tingut experiències internacionals i ha superat exàmens externs internacionals.
 • És una persona feliç amb valors cristians, amb afany de creixement personal i compromesa amb el món.