Preaload Image

Programa educatiu

El nostre programa educatiu ofereix una sòlida formació intel·lectual, mitjançant tècniques pedagògiques avantguardistes i una orientació internacional que reforcen l’educació trilingüe impartida des dels primers anys de l’Educació Infantil.

Entenem l’educació com a vehicle per promoure el procés de formació i desenvolupament de persones felices, amb valors, una sòlida formació intel·lectual, una ferma consciència moral i capaces d’exercir un lideratge positiu en les seves vides i en la societat.

Ideari

L'alumne com a veritable protagonista

El projecte educatiu del nostre col·legi entén l’alumne com a veritable protagonista del seu procés d’aprenentatge mitjançant l’educació de la intel·ligència i de la formació cultural, de la gestió de les emocions i de la formació del caràcter.

Creixement personal.

Pel que fa a l’aspecte personal, treballem per estimular el procés de cerca i descobriment d’un mateix mitjançant hàbits constructius, amb el convenciment que només a través del coneixement d’un mateix i de la pròpia missió, hom pot aspirar al ple desenvolupament de la persona.

Actitud positiva.

Fomentem una actitud positiva davant els constants desafiaments de la societat actual i del seu relativisme moral, ajudant l’alumne a prendre consciència de la seva dignitat humana i de la transcendència de la seva missió per servir i estimar els altres.

Experiència de fe personal.

Volem que el nostre col·legi sigui un espai de reflexió sobre la fe cristiana, en el qual es promogui la vivència de l’evangeli i s’inspiri a cada alumne per tal que, des de la llibertat, tingui una experiència de fe personal.

Millorar cada dia.

En definitiva, el nostre objectiu és fer de cada un dels nostres alumnes la millor versió de si mateixos, dotant-los d’eines i habilitats que els garanteixin l’èxit futur a tots els nivells: professional, personal i familiar.

Valors.

Construïm en ells una sòlida consciència social, basada en principis i valors personals que els acompanyin al llarg de la seva vida.

Proposta de valor

  • Col·legi privat-concertat.
  • Familiar: una línia amb seguiment individualitzat de cada alumne.
  • Formació per a la vida personal i professional.
  • Formació internacional amb immersió lingüística.

Oferta Educativa

“Fem de cada un dels nostres alumnes la millor versió de si mateixos”

Dotem els nostres alumnes d’una sòlida formació intel·lectual, entenent l’excel·lència, no com a un objectiu a assolir per als nostres alumnes, sinó com a manera d’impartir el nostre projecte pedagògic per part dels nostre equip docent, amb una metodologia innovadora i capaç de donar resposta a les necessitats individuals de cada un dels nostres alumnes. El nostre objectiu és que cada un d’ells pugui desenvolupar plenament les seves capacitats, independentment de les seves característiques o circumstàncies personals.

Oferim una formació trilingüe als nostres alumnes des dels primers anys de la seva escolarització, en les tres llengües vehiculars del Col·legi (català, castellà i anglès) amb l’objectiu que en acabar el Batxillerat, tinguin un excel·lent domini de les tres.

A més de l’ensenyament de les llengües, volem desenvolupar en ells una mentalitat internacional i un background cultural que els permeti sentir-se còmodes en qualsevol situació social i cultural, alhora que siguin capaços d’entendre altres realitats i adaptar-se a elles. Això ho aconseguim a través de diferents programes internacionals impartits durant les diferents etapes d’escolaritat.

Ja des dels primera anys de l’escolaritat, però parant especial atenció als darrers cursos de Secundària i al Batxillerat, proveïm l’alumne d’eines i  habilitats que li garanteixin l’èxit futur a nivell personal i professional.

Per a això, incorporem en la nostra formació recursos tecnològics d’avantguarda, entenent la tecnologia com a instrument per apropar els alumnes a aconseguir els nostres objectius pedagògics; mai com a finalitat en si mateixa.

Així mateix, preparem als nostres alumnes per a la vida universitària i professional, proveint-los de les habilitats i competències que ja s’estan demanant en el món de l’empresa, i que van més enllà de tenir un bon currículum acadèmic. Volem que els nostres alumnes es destaquin per saber treballar en equip, tenir una excel·lent formació en debat i oratòria, siguin resilients i assertius, sàpiguen posar la seva creativitat al servei de la comunitat, i tinguin una excel·lent ètica professional i personal.  

Per a això implementem el nostre Programa Augere, un programa que cerca l’èxit i la felicitat dels nostres alumnes mitjançant la promoció del seu autoconeixement, el desenvolupament del seu màxim potencial com a persones, i la descoberta de la seva vocació.

A través de les diferents accions del programa Augere formem els nostres alumnes en les habilitats esmentades anteriorment i els acompanyem en el seu recorregut des de diferents àmbits: perspectiva professional, creixement personal, orientació psicopedagògica, oportunitats internacionals i altres complements formatius en els seus darrers anys al Col.legi.

Volem caminar amb els nostres alumnes vers la seva felicitat, ensenyant-los a identificar la seva passió i la seva vocació, afavorint el seu equilibri emocional i encoratjant-los en la consecució dels seus somnis. Fem de cada un dels nostres alumnes el veritable protagonista del seu aprenentatge, de manera que desenvolupin habilitats tant transcendentals com aprendre a aprendre, les quals els acompanyaran no només durant els seus anys escolars, sinó al llarg de la seva vida.

Ensenyem els nostres alumnes a gestionar les seves emocions de manera que esdevinguin persones emocionalment intel·ligents en les diferents etapes de la seva vida. Per a això, treballem les emocions de manera transversal i des dels primers cursos, ensenyant-los a enfrontar-se als petits o grans reptes personals que van sorgint a llarg de la vida de cada persona, a desenvolupar tolerància a la frustració, empatia o habilitats socials; a identificar els seus sentiments i els dels altres, i a adaptar les seves accions a cada situació.

En la formació intel·lectual, apliquem la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner, adaptant la formació de cada alumne i de cada matèria al seu estil d’aprenentatge, per tal de potenciar el màxim assoliment de cada coneixement o habilitat treballat.

Estimulem el procés de cerca i descobriment d’un mateix alhora que fomentem en cada alumne una actitud positiva davant la vida, i una sòlida consciència moral.

Des del nostre equip de pastoral, fem extensible al dia a dia de la nostra vida escolar, la transmissió i la vivència dels valors cristians, els quals seran guia per als nostres alumnes durant la resta de la seva vida.

Així mateix, entrenem els nostres alumnes per a tenir una actitud positiva davant de cada vivència, repte o circumstància que es trobin pel camí, ensenyant-los que no podem triar les circumstàncies que defineixen la nostra vida, però sí l’actitud amb la qual les fem front.

A través del món de l’art i de l’esport, els eduquem en la cultura de l’esforç, per tal que aprenguin el valor i la recompensa que comporta l’autodisciplina, el treball en equip, o el sacrifici. I també perquè contemplin el món de l’art i de l’esport com a alternativa a l’oci durant els anys d’adolescència i joventut.

Metodologia

Saint Nicholas School es caracteritza per promoure una metodologia de treball pròpia en la qual l’alumne es converteix en el veritable protagonista del seu aprenentatge, mitjançant la promoció de la creativitat i la recerca com a mètode de treball, i on el professor esdevé més un guia motivador que no pas un mer transmissor de coneixements.

L’objectiu és acompanyar l’alumne per trobar respostes per si mateix, i d’aquesta manera construir un coneixement propi que el permeti desenvolupar-se en el món real.

Per tant, les classes es converteixen en un espai actiu on l’alumne no només aprèn coneixements, sinó que desenvolupa habilitats i competències per a la vida, i alhora es forma com a persona.

Basats en la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner, els nostres professors combinen els diferents recursos metodològics i avaluadors per tal de fer de cada un dels nostres alumnes la millor versió de si mateixos. Així, des del departament d’orientació pedagògica s’analitzen les seves capacitats, el seu estil d’aprenentatge i les seves aptituds i potencialitats per tal de personalitzar el seu procés formatiu i desenvolupar al màxim les diferents pràctiques docents.

Departament psicopedagògic

El departament psicopedagògic de Saint Nicholas School ha estat concebut com a eina diferencial en el seguiment individualitzat dels nostres alumnes, tant a nivell personal com d’integració en el grup.

Suposa un suport destacable per als professors en l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes, ajudant a adaptar les necessitats específiques de cada un d’ell i a fer-ne un seguiment exhaustiu, per tal de potenciar les aptituds de cada un. Fa una labor bidireccional d’adaptació per a aquells alumnes amb necessitats específiques, fent de nexe entre centres terapèutics externs, professors i alumnes.

Col·labora estretament amb les famílies durant els processos de canvi dels alumnes (esdeveniments familiars i personals, canvis de residència i alumnes de nou ingrés, etc.) per tal d’assessorar i acompanyar l’alumne en cada procés, i minimitzar l’impacte de cada adaptació.

Des del departament psicopedagògic es guia la implementació del nostre Programa d’Intel·ligència Emocional, clau en el desenvolupament dels nostres alumnes al llarg dels seus anys d’escolaritat i en el seu futur com a adults equilibrats, i preparats per a la vida professional i personal.

És, a més, una peça clau en l’aplicació de tècniques d’estudi durant els anys de Primària, i en l’orientació pre-universitària dels alumnes, amb assessorament acadèmic, personal i professional durant els darrers anys de l’Educació Secundària i el Batxillerat.

Pastoral

Des del departament de Pastoral, volem que el nostre Col·legi sigui un espai de reflexió sobre la fe cristiana, en el qual es promogui la vivència de l’evangeli i s’inspiri a cada alumne per tal que, des de la llibertat, tingui una experiència de fe personal.

Des del departament es fomenta la formació, la vivència i l’orientació cristiana dels alumnes , i es promou l’animació pastoral de la resta de la Comunitat Educativa.

És, a més, un nexe promotor del Programa de Participació Social del Col·legi, així com l’encarregat de transmetre la filosofia de la Fundació Saint Nicholas, fomentant la seva mirada centrada en la persona i el seu compromís amb la societat.

Idiomes

A Saint Nicholas School tenim una mentalitat internacional, i per tant, és una de les nostres prioritats formar els nostres alumnes en un context trilingüe, de manera que al llarg de la seva escolaritat aconsegueixin un domini exhaustiu de les tres llengües vehiculars del centre: català, castellà i anglès, tant a nivell de comprensió com d’expressió oral i escrita.

Per a aconseguir-ho, el nostre Projecte Lingüístic passa per impartir l’ensenyament dels diferents aprenentatges en les tres llengües, català, castellà i anglès, tenint en compte que les dues primeres són la llengua materna de la majoria dels nostres alumnes. Per tant, és necessària una major dedicació horària a l’aprenentatge de l’anglès com a llengua.

A llarg de les diferents etapes d’escolarització, el percentatge de les tres llengües variarà en funció dels criteris predeterminats, i tenint en compte les directrius establertes pel Departament d’Ensenyament. En aquest repartiment, és de vital importància per a una adquisició primerenca de la llengua, la immersió lingüística en anglès que duem a terme durant l’etapa d’Educació Infantil.

Per la nostra mentalitat internacional, Saint Nicholas School incorpora, de manera optativa, l’aprenentatge d’una tercera llengua, el francès, al partir de Secundària.

Pel que fa a títols oficials, els nostres alumnes tindran l’oportunitat d’examinar-se dels reconeguts exàmens de llengües de la Cambridge University i de l’Alliance Française.

Per completar el nostre Projecte Lingüístic, el Col·legi posarà en marxa el Connecting Cultures, un programa inspirat en la formació internacional global que, al llarg de tota l’escolaritat, posarà els nostres alumnes en contacte amb escoles de 15 països diferents, amb les quals desenvoluparan projectes comuns i tindran experiències reals amb altres cultures. L’objectiu és despertar en l’alumne la curiositat per altres cultures viure en primera persona la utilitat de comunicar-se en una llengua estrangera.